Ökad träffsäkerhet i budgeten och bättre kontroll för Kungsleden med systemstöd från Hypergene

Kungsleden är ett av Sveriges största fastighetsbolag med över 220 fastigheter inom kontors- och industrisektorn. Beståndet är utspritt över landet men med övervägande del i Stockholmsområdet, Göteborg, Malmö samt Västerås. Sedan 1999 är Kungsleden börsnoterat och omsättningen ligger idag på omkring 2,3 miljarder.

Sammantaget är vi väldigt nöjda med Hypergenes lösning. Den ökar kvaliteten i våra budgetprocesser och skapar delaktighet.
Maria Strandberg, Head of Group Controlling

Utmaning

Innan Kungsleden 2015 bestämde sig för att implementera Hypergene hade de redan ett beslutsstödsystem, ett system som var föråldrat och inte mötte de behov verksamheten hade.

"Det tidigare systemet var gammalt, snårigt och inte särskilt användarvänligt", säger Maria Strandberg, Head of Group Controlling på Kungsleden.

I och med att de saknade ett sammanhängande och välfungerande system fick de inte heller tillräcklig överblick och kontroll på verksamheten. På Kungsleden är det två delverksamheter som främst använder Hypergene. Fastighetsförvaltningen och ekonomifunktionen.

För fastighetsförvaltarna innebar avsaknaden av ett fungerande system att budgeten bara kunde göras på en övergripande nivå och inte så detaljerat som de skulle vilja, något som förändrades med Hypergene.

Sammanfattning:

  • Dålig överblick.
  • Bristande kontroll.

Lösning

Den lösning som Kungsleden valde innehåller funktionalitet för Budget och prognos, BI och Målstyrning, en lösning som flera av Hypergenes fastighetskunder använder. Och just att det fanns tidigare referenser från fastighetsbolag var ett starkt skäl till att Kungsleden valde Hypergene.

"Vi tittade på vad Hypergene gjort för andra fastighetsbolag, och kände en trygghet i att de skulle kunna leverera det vi behövde. Vi är väldigt nöjda med vår lösning", säger Maria Strandberg.

Varje förvaltare lägger idag sin egen budget i Hypergene. Flexibilitet, användarvänlighet och möjligheten att på en detaljerad nivå beskriva en fastighets intäkts- och utgiftsposter, driftnettot, är enligt Maria Strandberg Hypergenes största fördel. Förvaltarna använder också systemet till att göra affärsplaner, både på kort och lång sikt. Affärsplaner görs i Hypergenes målstyrningsmodul, där man enkelt kan bryta ner strategiska planer till konkreta mål och aktiviteter.

En annan viktig funktion för Kungsleden är hanteringen av projekt i Hypergene. Förvaltaren kan initiera ett projekt med tillhörande budget och beskrivning. Om allting ser bra ut går projektet vidare till attest, eller om det behövs kompletteras skickas underlaget tillbaka till förvaltaren för ytterligare åtgärder.

Först när projektet är godkänt skapas det upp ett projektnummer i Hypergene och projektet får också en slutkostnadsprognos. Den prognosen föder sedan budgeten för de år man sagt att projektet ska vara.

Sammanfattning:

Resultat

Idag arbetar omkring 80 personer i Hypergene. Enligt Maria Strandberg har de i Hypergene fått ett system som väl uppfyller deras behov.

"Jag som dagligen arbetar i Hypergene ser väldigt många fördelar. Systemet är oerhört flexibelt, användarvänligt och intuitivt. Och så har vi fått väldigt bra service och bra bemötande. Vi kan använda Hypergenes konsulter som bollplank för olika idéer, vilket är väldigt värdefullt eftersom det innebär att vi tillsammans utvecklar systemet på bästa möjliga sätt."

För förvaltningsorganisationen har Hypergene inneburit en ny nivå av överblick och kontroll, vilket i slutändan resulterar i större precision. Det i sin tur skapar mer kvalitet i siffrorna och uppföljningen och analysen blir också bättre.

"Sammantaget är vi väldigt nöjda med Hypergenes lösning. Den ökar kvaliteten i våra budgetprocesser och skapar delaktighet", avslutar Maria Strandberg.

Sammanfattning:

  • Ökad träffsäkerhet i budgeten.
  • Bättre kontroll.
  • Möjlighet att göra mer avancerade analyser.

Här hittar du webinars inriktade på beslutsstöd och verksamhetsstyrning:

Urban Bucht

Urban Bucht

Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban