Awapatent får snabbt och enkelt kontroll över ekonomin vid nyförvärv

Awapatent växer både organiskt och genom nyförvärv. Vid förvärv så lever man i början i en ovisshet om hur det går i det nyförvärvade bolaget. Att snabbt få kontroll är viktigt samtidigt som detta ofta är svårt på grund av att man jobbar i olika ekonomisystem.

Utmaning

  • Att vid förvärv snabbt få kontroll över ekonomin i det förvärvade bolaget
  • Att effektivisera rapporteringen samt hantera historiska data vid byte av ekonomisystem

Lösning

  • Hypergene Beslutsstöd för rapportering, konsolidering, BI samt Budget & prognos

Resultat

  • Snabbt och enkelt att få kontroll över förvärvade bolag
  • Eliminerat mycket manuellt arbete runt konsolidering, uppföljning och rapportering
  • Förenklar byten av ekonomisystem
Att vi hittat en smidig väg att få tillgång till viktig verksamhetsinformation vid förvärv gör att vi sparar massor av kraft, tid och pengar samt reducerar våra risker.
Thomas Moreau. Thomas Moreau, Business Development Manager, Awapatent AB

utmaNING

Awapatent grundades som patentbyrå 1897. Idag är de ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt – patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt. Verksamheten är global och kontor finns i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen består av cirka 160 konsulter och 300 anställda. Awapatent växer organiskt men även genom förvärv. Något som ställer stora krav på systemstöd och arbetssätt. 

– Vid förvärv så lever man i början i en ovisshet om hur det går i det nyförvärvade bolaget. Att snabbt få kontroll är viktigt samtidigt som detta ofta är svårt på grund av att man jobbar i olika ekonomisystem, säger Thomas Moreau, Business Development Manager, Awapatent AB.

De svårigheter som uppstår kring rapporteringen löstes tidigare genom ett antal komplicerade exporter och rapporter av ekonomiska data.

– Detta innebar att det var svårt att få en samlad bild av hela verksamheten och det tog lång tid att få ut rapporter av olika slag. 

När Awapatent skulle byta ekonomisystem uppstod frågan hur de skulle hantera all historiska data. Att få över historiska data till det nya systemet såg ut att bli en kostsam process – en vanlig problemställning vid byte av ekonomisystem.

Lösning

Awapatent hittade till sist en smidig väg. Lösningen blev att sammanställa all uppföljning i Hypergene beslutsstöd. Att tanka över information från det gamla ekonomisystemet in i beslutsstödet och integrera beslutsstödet med det nya ekonomisystemet var en betydligt effektivare väg att gå. Att välja Hypergene förenklade helt enkelt bytet av ekonomisystem. 

Vid förvärv behöver Awapatent heller inte längre ha bråttom med att se till att nya bolag får samma ekonomisystem som resten av koncernen. Nu kan data från befintligt ekonomisystem direkt föras över till Hypergene beslutsstöd istället.

– Vi får snabbt och enkelt kontroll över våra nya bolag och vi får dessutom tillgång till konsoliderade rapporter. 

Förutom uppföljning av ekonomi så används lösningen även till att följa upp produktionen. I ett konsultbolag handlar det om debitering av timmar, uppföljning av timpris, debiteringsgrad osv. Awapatent följer konsultdebiteringen dagligen och uppföljningen kan brytas ner på olika nivåer, allt från region till medarbetare.

– Hypergene beslutsstöd används också som stöd i vår budgetprocess genom att i lösningen följa upp utfall mot budget. Vi kommer dock att utveckla detta ytterligare, eftersom vi i dagsläget gör inmatningen av värden via kalkylark. 

Awapatent ser många andra användningsområden med Hypergene beslutsstöd. Ett exempel är att matcha information från olika databaser, som de måste göra för att kontrollera intressekonflikter. I praktiken innebär det att Awapatent inte får företräda två bolag i samma bransch. Med hjälp av Hypergene® beslutsstöd så kan de smidigt få en bättre överblick över kunder som finns registrerade i Awapatents olika bolag och databaser.

Resultat

Många ekonomisystem och projektredovisningssystem har brister när det gäller utrapportering. Med ett kompetent beslutsstöd kan dessa brister överbryggas så att systemens styrkor istället kan tas till vara. 

– Att vi hittat en smidig väg att få tillgång till viktig verksamhetsinformation vid förvärv gör att vi sparar massor av kraft, tid och pengar samt reducerar våra risker. I dag får vi snabbt kontroll och då även en helhetsbild av koncernen.

Thomas upplever att det är enkelt att arbeta i Hypergene beslutsstöd och att lösningen är flexibel. Han avslutar:

– Framöver ser jag flera nya behov så det är tacksamt att det är enkelt att utvidga vår lösning. Möjligheterna är väldigt många.

Växel: +46 (0)40-661 10 00