Vill du förbättra din affärsplan?

Den första affärsplanen läggs ofta redan innan företaget startas. Därefter görs det ofta årsvis. Du sitter förmodligen redan idag med en affärsplan, men kanske står inför att utveckla den. Här listas vad affärsplanen ska innehålla och tips på hur du kan förbättra den.

illustration affärsplan

Affärsplanens innehåll, målgrupp och syfte

En affärsplan är din affärsidé uttryck i affärsmål och är tänkt att ge ditt företag riktning för den period som planen avser. Du bör därför se din affärsplan som ett beslutsstöd och ett styrdokument. I en affärsplan svarar du på vad ditt företag ska göra, för vem och hur ditt företag ska göra det effektivt och samtidigt optimera intäkterna.

Varför ni ska göra det ni gör (mission och vision), vem eller vilka som ska göra vad, och hur, kan också inkluderas. Det finns inga regler gällande utformning av en affärsplan.

Affärsplanen bör innehålla en plan för att uppnå de uppsatta målen och gärna en bedömning av genomförbarheten. Affärsplanering har därför en nära koppling till målstyrning. Vanligtvis finns också en beskrivning av marknaden, kunderna och en tydlig koppling till budget.

Planen bör utgå från en analys av nuläget. Till exempel kan en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) användas. Det kan också vara värdefullt att genomföra en omvärldsanalys för att fånga trender och andra faktorer som påverkar era förutsättningar. Omvärldsanalysen kan exempelvis inkludera ekonomi och marknad, politik, teknisk utveckling, miljö, juridik och media.

Du arbetar inte med affärsplanen enbart för interna intressenter. Den kan också vara viktig för externa, till exempel; investerare, framtida investerare, partners, kunder och myndigheter. Många externa intressenter brukar uppskatta god riskhantering byggd på en gedigen riskanalys, och att detta följs upp med internkontroll kontinuerligt.

Internt är din affärsplan inriktad på delmål som bryts ned från ditt företags övergripande mål. Ett delmål kan innebära att bygga en fabrik eller lansera en produkt. Att introducera Balanced Scorecard kan hjälpa ditt företag att strukturera och definiera icke-finansiella mål.

De finansiella målen och arbetet med dem utförs i regel med hjälp av ett budget- och prognossystem och av ekonomifunktionen på ditt företag, med CFO och controllers som nyckelpersoner.

De affärsplaner som identifierar långsiktiga mål och vägval med mer generella riktlinjer för hur dessa ska uppnås kallas strategiska planer, men även dessa kan ingå i din affärsplan och affärsplanen kan ses som en samling av strategidokument eller som ett strategidokument i sig.

Att tänka på när du ska förbättra din affärsplan

  • Att ha en gedigen analys och data som stödjer affärsplanen är viktigt. Din affärsplan kommer dock till viss del baseras på antaganden. Minska detta så mycket som möjligt.
  • Att justera affärsplanen och målen bör göras kontinuerligt. Exempelvis kan marknaden eller konkurrensen förändras över tid. Att se på sin affärsplan som långsiktig (3-5 år), men samtidigt utsätta den för omprövningar med jämna mellanrum genom analyser och insikter gör den mer flexibel. Du bör till exempel förhålla dig till trender och kunders eller brukares bemötande av din produkt eller tjänst (hur ditt värdeerbjudande uppfattas).
  • Att beslutsfattare har rätt data att utgå ifrån när ni letar nya intäktsströmmar eller justerar er affär (och affärsplan). Ni kanske är i behov av en ny nulägesanalys eftersom förutsättningar förändrats? Ni kanske sitter med projekt som är komplexa nog för egna affärsplaner?
  • Att din affärsplan har en lättbegriplig struktur som är lätt kunna ta tills sig, förstå och kommunicera, gör det enklare för företaget att nå affärsmålen. Ja, detta innebär också att den ska vara så kort och koncis som möjligt.
  • Att justera den ekonomiska prognosen görs också kontinuerligt. Se inledningsvis till att budgetarbetet gifter sig med affärsplaneringen och arbeta därefter gärna med rullande prognoser som underlättar ett mer agilt arbetssätt. Se också till att arbeta löpande med scenarioplanering.
  • Att inte ha för många mål hjälper till med fokus på att nå affärsmålen. Google använder sig exempelvis av målstyrningsmetodiken Objectives and Key Results som föreskriver att 3-5 mål och 3-5 sätt att mäta målen fungerar väl för företagsövergripande mål, på avdelnings-, team och individnivå.
  • Att ha ett verktyg för din målstyrning är idag en hygienfaktor om du vill arbeta strukturerat för att nå era mål och skapa en röd tråd mellan strategi, plan, nyckeltal och aktiviteter.
  • Att säkra att ledningsgruppen har tid att göra omtag och samtidigt kan fokusera, lyfta blicken och satsa är grundförutsättningar för att kunna förbättra företagets affärsplan.

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet.

10 minuters videodemo av Hypergenes lösning: