4 punkter för dig som ska upphandla system för budgetering och prognos

Ordet budget väcker starka känslor hos många. Traditionellt associeras ordet budget till hur organisationen helt enkelt ska fördela sina resurser. Kostnader och intäkter ska med utgångspunkt i en affärsplan/verksamhetsplan planeras och fördelas över året för att sedan följas upp och analyseras och ligga till grund för korrigerande och kompletterande åtgärder, allt i syfte att uppnå målen. 

Mappar om budget i dokumentarkiv.

I dag ökar användningen av nya, moderna och mer agila metoder för budgetarbete såsom rullande 12 månaders-, aktivitets- och drivarbaserad budget, balanserad styrning mm. Allt för att öka flexibiliteten i budgeten samt förmågan att styra och fatta beslut i en föränderlig och mindre förutsägbar omvärld.

Eftersom det finns många olika sätt att se på budgetering, både vad gäller modeller och syften, finns det potentiellt flera fallgropar för de företag eller organisationer som önskar investera i ett nytt system för budget och prognos. För att undvika de största fällorna har vi satt ihop en lista på de fyra punkter vi anser viktigast när man ska upphandla ett beslutsstödssystem där den första punkten är att klargöra syftet med budgeten och att integrera den med de strategiska och operativa målen. Lyckas man med det skapas engagemang och delaktighet ute i organisationen, vilket i sin tur är en framgångsfaktor för att organisationen ska arbeta tillsammans mot de uppställda målen. Vill du ha fler tips på hur man upphandlar beslutsstöd för budgetering och prognos, läs hela vårt white paper här.