Videoarkiv

I olika korta filmer kan du lära dig mer om hur din ekonomi- och verksamhetsstyrning kan förbättras med hjälp av Hypergene. Presentationerna är filmade från intervjuer och i anslutning till seminarier.

Webinar-on-demand om Hypergenes syn på Business Intelligence

Mängden information och data i en organisation ökar exponentiellt från år till år. Det gör att analys, uppföljning och rapportering å ena sidan är svårare – men å andra sidan innebär en rad möjligheter om man gör det rätt. Det är här Business Intelligence, eller BI kommer in i bilden.

I dess mest övergripande form kan BI beskrivas som ett samlingsbegrepp av metoder och tekniker för att bättre analysera verksamheten. Ju bättre verktyg och processer för BI, desto större möjligheter finns för att förstå sin verksamhet och i förlängningen skapa rätt förutsättningar för att nå sina mål.

Enkel integration
BI är en fundamental del i Hypergene och något som präglat oss från början av vår utveckling. Det gör att vi idag erbjuder kraftfulla analysverktyg som inkluderar drill down, drill through och drill to detail samt avancerade funktioner för texthantering och samarbete. Dessutom integreras Hypergene enkelt med olika datakällor, vilket gör att användarna kan få fram och kombinera nyckeltal från källor både inom och utanför organisationens systemflora. Vi skulle också kunna berätta länge om hur våra verktyg erbjuder möjligheten att såväl distribuera färdigpaketerade rapporter som rapporter med avancerade analysfunktioner för den som söker mer förståelse.

I detta webinar-on-demand på ca 20 minuter får du höra mer om vårt övergripande perspektiv: om hur vi ser på BI och vad vi anser är viktigt att tänka på när man utvärderar BI-system.

Webinar-on-demand om Målstyrning

Forskning visar att 90 procent av alla organisationer misslyckas med att genomföra sin strategi. Ofta beror det på att medarbetarna varken förstår eller har tillgång till strategin eller de övergripande målen. Dessutom saknas verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier, planer och aktiviteter – något som Hypergene Målstyrning förändrar i grunden.

Hypergenes lösning erbjuder hög flexibilitet och kan anpassas till de styrmodeller som används i just din organisation. Utifrån den struktur som väljs länkas strategiska initiativ samman med målområden och aktiviteter. Övergripande planer och uppgifter delas ut till resten av organisationen som tar ställning till och definierar de aktiviteter som bidrar till helheten. Till mål och roller kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning men även aktiviteter för att säkerställa att målen nås. Dina medarbetare kan i samma verktyg återrapportera, kommentera och ändra status i processer där de deltar.

För chefer och ledning underlättas styrning och översikt avsevärt. Genom dashboards blir verksamhetens utveckling tydlig både på övergripande nivå och för delar av organisationen. Samma sak gäller för enskilda medarbetare som nu kan se och förstå sin roll i verksamheten.

I det här webinaret-on-demand på 12 minuter får du en övergripande bild av Hypergenes modul för Målstyrning.

Verksamhetsrapportering

De flesta organisationer producerar regelbundet rapporter där data från olika källor ska samordnas med analyser gjorda av nyckelpersoner runt om i organisationen. Det kan vara månadsrapporter, delårsrapporter, årsredovisningar och kvalitetsrapporter.

Att ta fram dessa rapporter förutsätter ofta att man klipper ut tabeller och diagram från olika system och klistrar in dem i dokument där man sedan får formatera om data för att få ett enhetligt och korrekt utseende. Därefter mejlas dokumenten ofta fram och tillbaka i organisationen i flera olika versioner.

Sättet att ta fram dessa rapporter är tidsödande och skapar lätt fel.
Med funktionerna för verksamhetsrapportering förenklas arbetet väsentligt så att mer tid kan läggas på analys och mindre på att sammanställa och kvalitetssäkra siffror. I den här filmen på tio minuter visar vi hur verksamhetsrapportering, genom en rad funktioner, mallar och lösningar effektivisera arbetet samtidigt som slutresultatet blir både rollanpassat, kvalitetssäkrat och visuellt i linje med kundens grafiska profil.

Applikationer inom vård- och omsorgsområdet

Intresset för systemlösningar inom vård- och omsorgsområdet ökar kraftigt. Bakgrunden är att många kommuner står inför stora utmaningar inom såväl kostnadsutveckling som kvalitetskontroll. Det aktualiserar frågor som rör resurser, planering, genomförande, uppföljning och effektivisering.

Hypergene har tillsammans med ett flertal kommuner utvecklat kommunspecifika lösningar för olika verksamheter inom vård- och omsorgsområdet. Vi erbjuder bland annat färdiga webbapplikationer som möter de behov som finns inom individ- och familjeomsorg respektive hemtjänst.

I den här filmen går vi igenom våra samlade erbjudanden inom vård- och omsorgsområdet. Vi visar hur vi genom integrationer mot verksamhetssystem kan automatisera manuella processer för uppföljning och analys. Vi visar också hur vi kan ge stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 kräver i regel en tydlig struktur och ett synligt ansvar ute i verksamheterna. Många organisationer efterfrågar möjligheter att dra nytta av digitalisering inom just detta område och här kan Hypergene vara till stor hjälp. Med hjälp av smarta funktioner som t.ex. årshjul, planer, riskanalys, åtgärder, verksamhetsrapportering och integration mot processkartor erbjuder Hypergene en mycket kraftfull applikation.

I den här filmen på ca 13 minuter går vi igenom bakgrunden till SOSFS 2011:9. Vi sammanfattar ett införande i tre övergripande steg och avslutar med en praktisk demonstration av funktioner och nyttoeffekter.

Bild på skärm om inköpsanalys.

Hypergene Inköpsanalys på 10 minuter

Med Hypergene får du en effektiv och webbaserad lösning för planering, uppföljning och analys. Den senaste nyheten Inköpsanalys ger dig dessutom ett nytt och effektivt sätt att följa verksamheternas inköpsmönster och avtalstrohet. Det blir också enkelt att kontinuerligt få ut informationen till alla chefer och beslutsfattare.

Den här korta filmen ger dig de största vinsterna, sammanfattade på tio snabba minuter. Vi går bland annat igenom dessa värden som våra kunder vittnat om:

- Mätbar och förbättrad avtalstrohet
- Samlad bild över avtalstrohet
- Påvisa att vi följer LOU
- Snabb analys av leverantörer
- Insamling av avtal / central arkivering
- Ökad medvetenhet om våra inköp/kostnader
- Minskat antal leverantörer
- Samlad bild över våra inköp
- Förbättrad konteringskvalitet

Startsida för filmen om Hypergens verksamhetsstyrning.

Hypergene på 3 minuter

Studier visar att nio av tio organisationer, i större eller mindre utsträckning, misslyckas med att genomföra sin strategi. Bland utmaningarna finns oklara mål, överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som ofta fyller isolerade och skilda funktioner. Resultatet blir att ledningsgrupper och medarbetare saknar en gemensam och relevant helhetsbild av såväl strategier, mål och riktning som läget just nu.

Är din organisation en av dem? I så fall rekommenderar vi "Hypergene på tre minuter" där vi visar hur ett bra beslutsstöd kan göra så att din organisation lyckas med sitt strategigenomförande.

Seminarium på scen i Almedalen.

Hypergene i Almedalen 2016

Styrning, effektivitet och beslutsfattande stod högt på agendan för många i Almedalen - ämnen som vi brinner för. I år fokuserade vi på professionaliseringen av svensk elitidrott och ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm.
På scen fanns en namnkunnig panel med: Martin Carlsson Wall, associate professor, Handelshögskolan i Stockholm, Jörgen Lindgren, vd, Swedish Hockey Leauge, Ricky Strandberg, ordförande, Sponsrings- och eventföreningen, Camilla Larsson, ekonomichef, IF Elfsborg och Cissi Elwin, publisher, Chef. Modererade gjorde Robin Askelöf, marknadschef på Hypergene.

Koll på kommunens utveckling

Koll på kommunens utveckling genom nyckeltal och jämförelser

Inspelning från seminarium: Per Törnvall, ekonomidirektör i Uppsala kommun samt Anders Norrlid kanslichef på Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) vägledde i hur du får nyckeltal och jämförelser att bidra till positiv förändring och utveckling. Hypergene beskrev dessutom delar av den lösning som möjliggjort tillgången till nyckeltal inom Uppsala kommun.

Orange bild med text om effektivare verksamhetsstyrning.

Webinar on demand - Hypergene helhetslösning

Ett stort antal organisationer använder den webbaserade produkten Hypergene för att effektivisera sin planering, uppföljning och analys – både i privat och offentlig verksamhet. Det kan t.ex. handla om att effektivisera budget- och prognosprocesserna, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter eller arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Under detta korta webinar-on-demand (knappt 30 minuter) visar vi produktens olika delar som kan användas var för sig eller som en kraftfull helhet. Vi visar hur du effektivt jobbar med verksamhetsstyrning i Hypergene och hur du kan få olika delar – såsom målstyrning, budget, uppföljning, analys och verksamhetsrapportering – att enkelt hänga ihop genom att använda dig av ett gemensamt systemstöd för hela processen. Webinaret riktar sig till dig som vill få en övergripande koll på Hypergene och är möjligt att titta på närhelst det passar dig.

Hur står du dig mot Sveriges 500 största företag?

Hur står du dig mot Sveriges 500 största företag? Inkl. översikt av Hypergene.

Webinar om företags förbättringspotential inom centrala styrprocesser. Webinaret utgår från en ny undersökning bland beslutsfattare inom ekonomi- och finansfunktionerna hos Sveriges 500 största företag. I presentationen ger vi även en överblick av Hypergenes produkt och de värden vi erbjuder våra kunder.

Skärmbild Martin Carlsson Wall

Att styra och driva förändringsprocesser

Martin Carlsson-Wall, ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm inspirerar och berättar om vad den senaste forskningen inom ekonomi- och verksamhetsstyrning visar.

Ulf Atles om att arbeta med verksamhetsstyrning.

Att lyckas med verksamhetsstyrning

Ulf Atles, verksamhetskonsult på Hypergene, berättar om hur du lyckas med verksamhetsstyrning och de två huvudsakliga delarna inom området; kvalitetsstyrning och målstyrning.

Torbjörn Frank om att arbete med strategisk styrning.

Att arbeta med strategisk styrning

Torbjörn Frank, affärsansvarig på Hypergene, berättar om strategisk styrning och vilka värden som finns för en organisation att arbeta med Hypergene inom detta område.

Hypergenes erbjudande för skola.

Hypergenes erbjudande för skola

Ulf Atles, verksamhetskonsult på Hypergene, berättar om Hypergenes erbjudande inom skolområdet och värdet för rektorer och förvaltningsledning.

Robin Askelöf om Medborgarportalen.

Medborgarportalen från Hypergene

Robin Askelöf, marknadschef på Hypergene, berättar om den webbaserade jämförelsetjänst för vård, skola och omsorg som Hypergene erbjuder kommuner och dess medborgare.

Max Almqvist om att arbeta med gränssnitt i Hypergene.

Gränssnitt och användbarhet i Hypergene

Max Almqvist, ansvarig för gränssnitt och användbarhet i Hypergene, berättar kort om tankarna bakom hur Hypergene är uppbyggt utifrån ett användarperspektiv.

Seminarium på scen med Motala kommun och Robin Askelöf.

Del 1: Från röra till ledning – hur kan kommunal verksamhetsstyrning bli effektivare?

Del 1: Inledning och kommunal verksamhetsstyrning
På scen diskuterade Leif Jonsson, docent och aktuell med en nysläppt bok om lokal politik och styrsystem, med Motala kommun som studieobjekt, Peter Ingesson, Motalas kommunchef, Therese Hjälmroth, controller vid Motala kommun, David Hallgren, strategikonsult på Hypergene samt Robin Askelöf, marknadschef på Hypergene och seminariets moderator.

Seminariet är filmat i fyra delar och här visas del 1: Inledning och kommunal verksamhetsstyrning

Seminarium på scen med Motala kommun och Robin Askelöf.

Från röra till ledning – hur kan kommunal verksamhetsstyrning bli effektivare?

Del 2: Lokal politik och ledningssystem

På scen diskuterade Leif Jonsson, docent och aktuell med en nysläppt bok om lokal politik och styrsystem, med Motala kommun som studieobjekt, Peter Ingesson, Motalas kommunchef, Therese Hjälmroth, controller vid Motala kommun, David Hallgren, strategikonsult på Hypergene samt Robin Askelöf, marknadschef på Hypergene och seminariets moderator.

Seminariet är filmat i fyra delar och här visas del 2: Lokal politik och ledningssystem

Seminarium på scen med Motala kommun och Robin Askelöf.

Från röra till ledning – hur kan kommunal verksamhetsstyrning bli effektivare?

Del 3: Verksamhetsstyrning i vardagen
På scen diskuterade Leif Jonsson, docent och aktuell med en nysläppt bok om lokal politik och styrsystem, med Motala kommun som studieobjekt, Peter Ingesson, Motalas kommunchef, Therese Hjälmroth, controller vid Motala kommun, David Hallgren, strategikonsult på Hypergene samt Robin Askelöf, marknadschef på Hypergene och seminariets moderator.
Seminariet är filmat i fyra delar och här visas del 3: Verksamhetsstyrning i vardagen

Seminarium på scen med Motala kommun och Robin Askelöf.

Från röra till ledning – hur kan kommunal verksamhetsstyrning bli effektivare?

Del 4: Erfarenheter inför framtiden
På scen diskuterade Leif Jonsson, docent och aktuell med en nysläppt bok om lokal politik och styrsystem, med Motala kommun som studieobjekt, Peter Ingesson, Motalas kommunchef, Therese Hjälmroth, controller vid Motala kommun, David Hallgren, strategikonsult på Hypergene samt Robin Askelöf, marknadschef på Hypergene och seminariets moderator.
Seminariet är filmat i fyra delar och här visas del 4: Erfarenheter inför framtiden

Hypergene seminarium i Almedalen med Länsstyrelserna.

Människor, förändringsvilja och IT: hur 21 myndigheter enas om ett gemensamt beslutsstöd

Del 1: Inledning, bakgrund och Länsstyrelsernas behov
Länsstyrelserna är 21 fristående myndigheter som samverkar och nu inför ett gemensamt beslutsstöd med målet att skapa mer nytta och effektivitet. I samtalet deltog Staffan Larsson, länsråd Länsstyrelsen i Södermanland och Johan Lod, projektledare vid Länsstyrelsernas IT-enhet. Samtalet leddes av Magnus Staxäng, konsultchef och erfaren beslutsstödskonsult på Hypergene.
Seminariet är filmat i två delar och här visas del 1: Inledning, bakgrund och Länsstyrelsernas behov

Hypergene seminarium i Almedalen med Länsstyrelserna.

Människor, förändringsvilja och IT: hur 21 myndigheter enas om ett gemensamt beslutsstöd

Del 2: Förändringsresan, erfarenheter och lärdomar

Länsstyrelserna är 21 fristående myndigheter som samverkar och nu inför ett gemensamt beslutsstöd med målet att skapa mer nytta och effektivitet. I samtalet deltog Staffan Larsson, länsråd Länsstyrelsen i Södermanland och Johan Lod, projektledare vid Länsstyrelsernas IT-enhet. Samtalet leddes av Magnus Staxäng, konsultchef och erfaren beslutsstödskonsult på Hypergene.

Seminariet är filmat i två delar och här visas del 2: Förändringsresan, erfarenheter och lärdomar.

Robin Askelöf i Almedalen.

Beslutsfattande i politik, näringsliv och vardag

Del 1: Beslutet och beslutsfattaren.
Förändringar, riksdagsval och vardag; alla är beroende av bra beslut. Men hur uppstår beslut och hur blir vi bättre beslutsfattare? Om detta arrangerade Hypergene ett seminarium i Almedalen 2014.
På scen diskuterade Ari Riabacke (doktor i beslutsfattande), Tove Lifvendahl (politisk chefredaktör på SvD) och Carl-Fredrik af Sandeberg (VD för Bold, årets byrå 2013). Samtalet leddes av Hypergenes marknadschef Robin Askelöf.
Seminariet är filmat i fyra delar och här visas del 1: Beslutet och beslutsfattaren.

Robin Askelöf i Almedalen.

Beslutsfattande i politik, näringsliv och vardag

Del 2: Beslutsprocessen.
Förändringar, riksdagsval och vardag; alla är beroende av bra beslut. Men hur uppstår beslut och hur blir vi bättre beslutsfattare? Om detta arrangerade Hypergene ett seminarium i Almedalen 2014.
På scen diskuterade Ari Riabacke (doktor i beslutsfattande), Tove Lifvendahl (politisk chefredaktör på SvD) och Carl-Fredrik af Sandeberg (VD för Bold, årets byrå 2013). Samtalet leddes av Hypergenes marknadschef Robin Askelöf.
Seminariet är filmat i fyra delar och här visas del 2: Beslutsprocessen.

Robin Askelöf i Almedalen.

Beslutsfattande i politik, näringsliv och vardag

Del 3: Beslutspåverkan och beslutsstöd.
Förändringar, riksdagsval och vardag; alla är beroende av bra beslut. Men hur uppstår beslut och hur blir vi bättre beslutsfattare? Om detta arrangerade Hypergene ett seminarium i Almedalen 2014.
På scen diskuterade Ari Riabacke (doktor i beslutsfattande), Tove Lifvendahl (politisk chefredaktör på SvD) och Carl-Fredrik af Sandeberg (VD för Bold, årets byrå 2013). Samtalet leddes av Hypergenes marknadschef Robin Askelöf.
Seminariet är filmat i fyra delar och här visas del 3: Beslutspåverkan och beslutsstöd.

Robin Askelöf i Almedalen.

Beslutsfattande i politik, näringsliv och vardag

Del 4: Framtidens beslut.
Förändringar, riksdagsval och vardag; alla är beroende av bra beslut. Men hur uppstår beslut och hur blir vi bättre beslutsfattare? Om detta arrangerade Hypergene ett seminarium i Almedalen 2014.
På scen diskuterade Ari Riabacke (doktor i beslutsfattande), Tove Lifvendahl (politisk chefredaktör på SvD) och Carl-Fredrik af Sandeberg (VD för Bold, årets byrå 2013). Samtalet leddes av Hypergenes marknadschef Robin Askelöf.
Seminariet är filmat i fyra delar och här visas del 4: Framtidens beslut.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00