Kunder berättar om verksamhetsstyrning

Våra kunder berättar om hur de förbättrat sina förutsättningar att planera, styra och följa upp sin verksamhet med stöd av Hypergene.

Ökad träffsäkerhet i budgeten och mer struktur på riskarbetet när Lunds universitet väljer Hypergene

– Att vi fått en standardiserad process underlättar samtalen oss emellan. I dag kan olika data bättre jämföras med varandra och följas upp, säger Helena Jönsson, ekonom och systemförvaltare vid LU.
Läs mer


Ökad transparens och mindre administration när Varbergs kommun väljer Hypergene

”Jag skulle säga att vi har fått det mycket bättre på väldigt många punkter, inte minst tillförlitligheten i rapporterna och den minskade administrationen det innebär att ha Hypergene, säger Jens Otterdahl Holm, redovisningschef på Varbergs kommun".
Läs mer


Solceller på tak.

Snabbare budgetprocess och ökat engagemang när Växjö Energi väljer Hypergene

"Resultatet kom snabbt. På den tid som tidigare krävdes för att lägga budgeten klarade vi av att både lägga budgeten och implementera vårt nya verktyg," säger Ing-Mari Färdig, controller på Växjö Energi.
Läs mer


Malin Jansson Volkswagen Group Sverige.

Volkswagen Group Sverige ökar affärspotentialen med Hypergene

"Hypergene har ett väldigt bra system och det team vi arbetar med hos dem anstränger sig verkligen för att skapa bästa möjliga lösning” säger Malin Jansson ansvarig Business Management på VGS.
Läs mer


Viking Line fartyg i vatten.

Med Hypergene får Viking Line bättre beslutsunderlag för planering, inköp och uppföljning

Med Hypergene kan Viking Line dagligdags följa upp viktiga parametrar ombord som är kopplade till försäljning, mat och nöjen. Något som används för både uppföljning och planering av exempelvis inköp.
Läs mer


Porträtt på Cathrine Hellgren Roslagens sparbank

Bättre måluppfyllnad och riskhantering när Roslagens Sparbank väljer systemstöd från Hypergene

Med Hypergene Målstyrning, med hantering av risker, regelverk och affärsplanering, får Roslagens Sparbank en bättre överblick över verksamheten samt en förenklad styrning och kontroll.
Läs mer


Pernilla Frödén på Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter får genom Hypergene en samlad bild över läget i hela fastighetsbeståndet

Stena Fastigheter har idag Hypergenes lösning för uppföljning och analys samt målstyrning på plats. De kan nu lägga mer tid på att analysera information istället för att sammanställa den och därmed jobba mer proaktivt istället för reaktivt.
Läs mer


Porträtt på Kerstin Eriksson på Vision.

Hypergene skapar bättre överblick av verksamheten för Vision

Med Hypergene kan fackförbundet Vision arbeta aktivt med verksamhetsplanering och få en snabbare blick över helheten.
Läs mer


Porträtt på Jenny Örnulf från Keolis.

Keolis beslutsstöd underlättar trafikplaneringen

– Med Hypergene behöver vi inte bygga allt från grunden. Systemet har en bra stomme där mycket funktionalitet redan finns inbyggt.
Läs mer


Tommy Malm Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommuns styrmodell sammanlänkar tydligt vision med medarbetarna

Kommunen har utvecklat en styrmodell som säkrar och utvecklar den löpande verksamheten.
Läs mer


Mehmet Sogojeva Länsstyrelsen

Länsstyrelserna utvecklar och effektiviserar styrningen av verksamheten genom Hypergene

Länsstyrelsernas verksamhetschefer har nu ett helt annat grepp om verksamheten gällande överskådlighet, uppföljning och beslutsunderlag.
Läs mer


Thomas Moreau.

Awapatent får snabbt och enkelt kontroll över ekonomin vid nyförvärv

Awapatent växer både organiskt och genom nyförvärv. Vid förvärv så lever man i början i en ovisshet om hur det går i det nyförvärvade bolaget.
Läs mer


Spelbolaget Paf väljer rullande prognos och ökar träffsäkerheten

– De stora vinsterna är tidsbesparingen och att prognosen har blivit mera exakt.
Läs mer


Carolina Esping Lidköpings kommun.

Lidköping kommuns chefer får rätt information vid rätt tillfälle och på en enda plats

Med höga ambitioner när det gäller att utveckla kommunen så har Lidköping länge låtit sin styrmodell få en central plats i arbetet.
Läs mer


Anders Norrlid.

Kolada - 3 000 nyckeltal om kommunal och landstingsdriven verksamhet

– Lösningen är både snygg och innehåller kvalitetssäkrad information som är viktig för beslutsfattarna.
Läs mer


Ulf Svensson Värnamo kommun.

Värnamo kommun ser till att chefer enkelt får fram info om sin verksamhet

– En av de största vinsterna är att vi både spar tid och använder den bättre.
Läs mer


Anders Nilsson.

Sveaskog använder Hypergene för såväl löpande uppföljning som långsiktig planering

Värdet av den nya lösningen märks på flera nivåer i organisationen.
Läs mer


Catrin Ullbrand Tyresö.

Tyresös modell för planering gör att de snabbare kan ställa om efter olika behov.

Med Hypergene får vi ett effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet.
Läs mer


Eva Hermansson Flodin Uppsala kommun.

Uppsala kommun utvecklade och anpassade lösningen efter de behov som fanns inom hemtjänsten

Beställar- och utförarsidan har fått en gemensam bild av situationen inom hemtjänsten.
Läs mer


Lars Eklöw IT-strateg Nacka kommun.

Nacka har nu lättare att hitta, följa och analysera information om verksamhet, personal och elever

Hypergene erbjuder en möjlighet att i ett och samma webbgränssnitt följa viktiga nyckeltal, se elevers måluppfyllelse likväl som vad enheten presterar totalt sett.
Läs mer


Porträtt på Jonas Agerhed från Kalmar kommun.

Kalmar har idag kommit långt i sin ambition att underlätta vardagen för sina chefer

– Vår styrning har effektiviserats betydligt. Cheferna lägger idag mer tid på analys och åtgärder.
Läs mer


Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00