Hypergene Vård & Omsorg

En webbaserad produkt som ger stöd för planering, uppföljning och analys inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade.

Intresset för systemlösningar inom vård- och omsorgsområdet ökar kraftigt. Bakgrunden är att många kommuner står inför stora utmaningar inom såväl kostnadsutveckling som kvalitetskontroll. Det aktualiserar frågor som rör resurser, planering, genomförande, uppföljning och effektivisering.

ett sammanhållet system för bättre koll på verksamheten

Hypergene har tillsammans med ett flertal kommuner utvecklat kommunspecifika lösningar för olika verksamheter inom vård- och omsorgsområdet. Vi erbjuder bland annat färdiga applikationer som möter de behov som finns inom individ- och familjeomsorg respektive hemtjänst. Genom Hypergene kan enskilda enheter få tillgång till strukturerad tidsuppföljning som är komplett, uppdateras i realtid och ger nya möjligheter att hantera, analysera och prognostisera sin verksamhet. Informationen minimerar fördröjningar, bristande underlag och manuella sammanställningar. Genom beslutsstödet från Hypergene kan information automatiskt sammanställas och presenteras på ett relevant sätt för rätt personer. Det gäller såväl information om hur nyckeltal utvecklas som information och statistik om enheter, personal och ekonomi. Trender synliggörs och olika enheters resultat kan smidigt jämföras med varandra. Applikationerna stödjer generella och vedertagna metoder att följa hela verksamheten, t.ex. så stödjer applikationen för hemtjänst modellen som beskrivs i SKL:s och RKA:s skrift ”Koll på hemtjänsten”.

Färdiga integrationer

Applikationerna omfattar färdiga integrationer med de vanligaste verksamhetssystemen, exempelvis Procapita/Lifecare, Treserva, Pulsen Combine, TES, Laps Care och Phoniro. Applikationerna kan även smidigt anpassas för mer kundspecifika behov.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

För kommuner och regioner är det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 centralt och många har kommit långt. Genom Hypergene kan dock arbetet underlättas avsevärt. Till exempel har många svårigheter att komma hela vägen i momenten kring uppföljning, egenkontroll, analys och förbättringsåtgärder. Med Hypergenes verktygslåda kan man samla alla delar i ett och samma gränssnitt. Det ges även möjligheter till jämförelser med andra verksamheter via kopplingen mot Kolada. Läs gärna mer om detta under SOSFS 2011:9.