Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 kräver i regel en tydlig struktur och ett synligt ansvar ute i verksamheterna. Vad förväntas jag som chef och medarbetare att göra under året? Vad är syftet med de olika momenten kring planering, analys och egenkontroller? Hur skapar vi en lärande organisation? Hur gör vi rent praktiskt våra analyser och var sker dokumentationen? Frågorna ovan är några exempel på de utmaningar vi ofta möter.

PRODUKTNYHET 

Hypergene erbjuder ett nytt, kraftfullt och flexibelt verktyg som både tydliggör och ger stöd och smarta funktioner för det systematiska kvalitetsarbetet.

Funktioner och nyttoeffekter

Tydliga strukturer
Med Hypergene får ni ordning och reda på ert kvalitetsledningssystem. Modeller och innehåll blir tydligt och de olika momenten förenklas för medarbetarna.

Digitaliserade och visualiserade processer
Hypergene innehåller funktioner för att digitalisera processer och flöden. Systemet håller koll på aktiviteter, att-göra och meddelar samtidigt användarna så att inget missas. Genom att visualisera era processkartor i Hypergene så blir det lätt för medarbetarna att ta del av processbeskrivningar, rutiner och dokument.

Kontinuerlig riskanalys
Identifiera risker och definiera risker; bestäm sannolikhet, konsekvens och riskvärde. Riskerna kan visas på olika sätt, t.ex. via värmekartor. Till risker kan ni även koppla andra objekt som kontrollmoment och åtgärder.

Former för att främja en lärande organisation
Kunskap finns hos chefer och medarbetare. Att utveckla kvalitet förutsätter lärande. Hypergene ger praktiskt stöd i att uppmuntra och skapa former för ett återkommande lärande.

Modeller för egenkontroller
Både planering och genomförande av egenkontroller effektiviseras med funktionerna i Hypergene. Egenkontroll kan t.ex. ske i form av kontrollmoment, uppföljning av processer och nyckeltal samt jämförelser med andra organisationer.

Stöd i framtagande av analysunderlag
Det är vanligt att organisationer lägger alltför mycket tid på att sammanställa och kvalitetssäkra information. Hypergene har stöd för att löpande ta fram underlag som aktualiseringar, utredningstider, genomförande, personalkontinuitet och KKIK-nyckeltal. På så sätt kan mer tid kan läggas på analys och mindre på sammanställning och kvalitetssäkring av information.

Stöd i dokumentation
Med Hypergenes kraftfulla funktionerna för rapportering förenklas arbetet med att löpande upprätta dokumentation, t.ex. kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse. Ni kan enkelt skapa mallar och återanvända innehåll från lösningen. Dokumentationen sker i samverkan och via en knapptryckning exporterar ni dokumentationen till Wordformat. Det färdiga dokumentet använder er organisations layout, typsnitt och färger.