Hypergene Kvalitet & Rapport

Applikationen bidrar till att underlätta arbetet genom en rad användbara funktioner som går att installera oberoende av varandra och kombinera med övriga delar av Hypergene.

I kommunal och regional verksamhetsstyrning är olika former av rapportering återkommande, liksom ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom applikationen Kvalitet & Rapport underlättas arbetet genom en rad användbara funktioner som går att använda oberoende av varandra och kombinera med övriga delar av Hypergene. Applikationen utvecklas löpande med ny funktionalitet. Exempel på funktioner:

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet kräver tydliga strukturer och ett synligt ansvar ut i verksamheterna. Vad förväntas jag som chef och medarbetare att göra under året? Vad är syftet med de olika momenten kring planering, analys, egenkontroller och uppföljning av avvikelser? Hur skapar vi en lärande organisation? Hur gör vi rent praktiskt våra analyser och var sker dokumentationen?

Hypergene ger stöd på många olika sätt i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Våra kunder ser stora nyttoeffekter i att digitalisera processer, skapa former för att främja en lärande organisation, implementera kontinuerlig riskanalys, utveckla modeller för egenkontroller och uppföljning samt att få stöd i framtagande av analysunderlag. Viktigt är att det går att skapa en röd tråd mellan kommunens övergripande målstyrning och det systematiska kvalitetsarbetet. Att skapa rapporter och dokument, t.ex. kvalitetsberättelse, underlättas avsevärt med de kraftfulla och flexibla funktionerna som finns i applikationen – som både tydliggör och ger praktiskt stöd i kommunens årshjul avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Hypergene har färdiga modeller och erfarna konsulter som kan ge vägledning i att effektivt införa ett systematiskt kvalitetssystem enligt Skolverkets riktlinjer, skollagen (SFS 2010:800) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).

VERKSAMHETSRAPPORTERING

Kommuner och regioner producerar regelbundet rapporter där data från olika källor ska samordnas med analyser gjorda av nyckelpersoner runt om i organisationen. Det kan vara månadsrapporter, delårsrapporter, nämndrapporter eller olika former av kvalitetsrapporter. Att ta fram dessa förutsätter ofta att man klipper ut tabeller och diagram från olika system och klistrar in dem i dokument där man sedan får formatera om data för att få ett enhetligt och korrekt utseende. Därefter mejlas dokumenten ofta fram och tillbaka i organisationen i flera olika versioner. Dagens sätt att ta fram dessa rapporter är utan tvekan ett tidsödande arbete där det lätt smyger sig in fel.

Med funktionen för verksamhetsrapportering förenklas detta arbete väsentligt. Den låter kunderna själva skapa regelbundet återkommande rapporter som följer samma struktur från månad till månad, halvår till halvår eller till och med år till år. Innehållet kan vara såväl specialskrivna texter och bilder som tabeller, nyckeltal och data som automatiskt hämtas från olika delar av Hypergene. Genom en rad funktioner, mallar och lösningar effektiviseras arbetet avsevärt samtidigt som slutresultatet blir både rollanpassat, kvalitetssäkrat och visuellt i linje med kommunens grafiska profil.

NYCKELTALSANALYS MED KOLADA-KOPPLING

Koppla nyckeltal till Kolada och få automatisk tillgång till andra kommuners utfallsvärden. Funktionen möjliggör jämförelse och att automtiskt ladda hem egna historiska utfallsvärden. Detta är en mycket kraftfull funktion för att analysera kommunens prestation i förhållande till hela riket eller jämförelsekommuner.

ANALYS AV ENKÄTRESULTAT

Enkäthanteringen bearbetar effektivt resultatet från olika enkäter och presenterar resultaten på ett överskådligt sätt. Enkätsvar kan omvandlas till nyckeltal som används för målstyrning, rapportering och jämförelser.

ANALYS AV BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BEFOLKNINGSPROGNOSER

Befolkningsstatistik gör information om befolkningsutveckling inom olika områden i kommunen tillgänglig för alla användare av Hypergene, inklusive beräknad framtida utveckling. Informationen är värdefull för att dimensionera och planera service.