Hypergene Budget & Prognos

Applikationen bidrar till att mycket tid kan sparas i planeringsarbetet. Tid som istället kan läggas på verksamhetsutveckling.

I kommunal och regional verksamhet är budget- och prognosprocessen ett viktigt styrinstrument. Applikationen för Budget & Prognos är utvecklad utifrån hur planeringsarbetet är upplagt och kan enkelt anpassas efter ytterligare behov. Beräkningar och konsolidering sker med automatik vilket ger ett kvalitetshöjande stöd i alla moment och en väsentlig tidsbesparing i budget- och prognosarbetet. All tid som frigörs i budgetprocessen kan istället läggas på verksamhetsutveckling.

Tydlig process

Processen i applikationen börjar med att hantera ramar och anslagsfördelning. Därefter får respektive enhet budgetera sin verksamhet. Sist fördelas de gemensamma kostnaderna och totalbudgeten kan stämmas av och trimmas. I applikationen fördelas ansvar tydligt för de olika momenten och det är enkelt att följa upp vilka delar som är utförda. Detta ger en god kontroll över hur budgetprocessen fortskrider. En uppdaterad totalbudget finns dessutom alltid tillgänglig för kontroll och avstämning.

Färdiga funktioner

Applikationen innehåller färdiga funktioner och processtöd för bland annat anslagsfördelning, budgetering av personalkostnader inklusive semesterlöneskuld, budgetering av nyinvesteringar och kapitalkostnader, budgetering av kontobaserade intäkter/kostnader, resursfördelade intäkter och fördelning av gemensamma kostnader. Flerårsbudgetering hanteras också. Man kan välja att införa funktionerna stegvis eller ta ett helhetsgrepp om hela budget- och prognosprocessen från början.

Erfarenhet av kommunal och regional budgetering

Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med ekonomisk planering och bistår med kunskap och råd. Det kan handla om för- och nackdelar med olika budgetmodeller, hur hela budgetprocessen kan effektiviseras, hur en tät koppling mellan verksamhetsplanen och den ekonomiska planeringen skapas, eller hur prognosprecisionen kan förbättras med hjälp av applikationen Budget & Prognos.