Hypergene Verksamhetsplan

Med applikationen hålls hela verksamhetsstyrningen samman och det blir lätt för beslutsfattare att se den röda tråden.

Hypergene Verksamhetsplan ger stöd i hela kedjan från strategiutveckling, verksamhetsplanering och genomförande till uppföljning av uppsatta mål. Med applikationen hålls hela verksamhetsstyrningen samman och det blir lätt för beslutsfattare att se den röda tråden. Applikationen stödjer alla styrmodeller inom kommuner och har en stor flexibilitet för att sätta upp olika modeller. Exempelvis kan en årlig verksamhetsplan i både text och siffror skapas för olika nivåer inom en organisation. Riskanalys kan hanteras integrerat i planerna eller i separata riskplaner.

En tydlig röd tråd

I lösningen bryts uppsatta visioner och strategier ner till mål för olika organisatoriska nivåer. Övriga delar av organisationen tar ställning till och definierar de ytterligare mål och aktiviteter som behövs för att uppnå de övergripande målen. Till mål och roller kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning för att säkerställa att målen nås.

I lösningen hänger hela verksamhetsstyrningen samman i en röd tråd. Medarbetare i organisationen kan enkelt se hur aktiviteter och åtaganden bidrar till att gemensamma mål uppnås. Mål som har satts på strategisk nivå kan brytas ner till verksamhetsnära mål och följas via nyckeltal. Flexibiliteten gör det dessutom möjligt att använda modeller och begrepp som redan är inarbetade i kommunen.

Integrerad uppföljning

Nyckeltalens utfall hämtas automatiskt från verksamhetssystemen vilket ger en effektiv uppföljning. Allt möjliggörs av applikationernas integrationer med verksamhetssystemen, men utfallsvärden kan även matas in manuellt. Alla nivåer i organisationen kan dessutom kommentera sina resultat. I bland annat styrkort, textdokument och rapporter finns det sedan möjlighet att jämföra aktuell status med planerade mål. Uppföljningsrapporter som månads- och tertialrapporter kan anpassas till de behov som finns.

Lång erfarenhet

Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med kommunal verksamhetsstyrning. De vet vikten av att få styrmodellerna väl förankrade i det dagliga arbetet hos de olika verksamheterna – exempelvis att åstadkomma en effektiv sammanlänkning av skolans kvalitetsarbete med kommunens övergripande verksamhetsplan.

Växel

+46 (0)40-661 10 00


Kontakt

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt