Seminarium i Almedalen 2015

2015 var Hypergene på plats i Almedalen. Vi arrangerade två fullsatta seminarier om beslutsfattande och beslutsstöd. På vårt seminarium under IT-dagen 2015 deltog Länsstyrelserna som delade med sig av insikter och lärdomar om samverkan, stora förändringsprojekt och effektivisering av offentlig sektor.
Vi arrangerade även två fullsatta seminarier om beslutsfattande och beslutsstöd. Vid dessa seminarium deltog Motala kommun som delade med sig av hur de gick från 90-talets brister till att idag lyckas förena politik, styrsystem och effekter i vardagen.

MÄNNISKOR, FÖRÄNDRINGSVILJA OCH IT: HUR 21 MYNDIGHETER ENAS OM ETT GEMENSAMT BESLUTSSTÖD

Länsstyrelserna är 21 fristående myndigheter som samverkar och nu inför ett gemensamt beslutsstöd med målet att skapa mer nytta och effektivitet. Det ska nås genom att beslutsstödet förenklar och förbättrar uppföljningsarbetet för chefer och medarbetare, men också utvecklar möjligheten till benchmarking mellan länsstyrelserna.

För att lyckas med ett så omfattande förändringsprojekt är ett inkluderande förankringsarbete avgörande, liksom en heltäckande behovskartläggning och ett strukturerat kvalitetssäkringsarbete. Utgångspunkten är chefsansvaret och den information en chef behöver för att leda verksamhet, personal och ekonomi.

Införandeprojektet har pågått sedan hösten 2014, men förberedelserna påbörjades långt tidigare. Länsstyrelserna har nu lagt grunden för en lyckad resa. Redan idag finns många insikter att ta del av för befattningshavare inom IT, ekonomi och ledningsfunktioner - vare sig det gäller stora förändringsprojekt, politisk samverkan eller implementering av beslutsstöd.  I detta samtal deltog Staffan Larsson,länsråd Länsstyrelsen i Södermanland och Johan Lod, projektledare vid Länsstyrelsernas IT-enhet. Samtalet leddes av Magnus Staxäng, konsultchef och erfaren beslutsstödskonsult på Hypergene.

FRÅN RÖRA TILL LEDNING – HUR KAN KOMMUNAL VERKSAMHETSSTYRNING BLI EFFEKTIVARE?

Hur kan lokal politik stödjas av styrsystem för uppföljning och en effektiv användning av kommunala medel? I Motala kommun har man upplevt det mesta inom styrning. Från turbulensen på 90-talet då styrningen brast hela vägen upp i kommunstyrelsen, till idag då ledningssystemet är en prioriterad och framgångsrik fråga – dessutom belyst i en bokaktuell forskningsstudie från Linköpings universitet. Där märks att Motala har kommit väldigt långt i sitt arbete.

Seminariet tar avstamp i det faktum att mötet mellan lokal politik och administration ständigt sker i kommuners vardag. Det innebär speciella krav på styrningen. Den ska å ena sidan vara flexibel och var fjärde år bidra till att folkvald politik kan genomföras, å andra sidan vara stabil och möjliggöra en långsiktigt effektiv verksamhet. För att lyckas krävs att politiker och tjänstemän är intresserade av och har kunskap om ledningsfrågor, men också att det finns stödjande ledningssystem och verktyg.

I samtalet tittar vi närmare på hur Motala gick från 90-talets brister till att idag lyckas förena politik, styrsystem och effekter i vardagen.  I ett utforskande samtal deltog, Leif Jonsson, docent och aktuell med en nysläppt bok om lokal politik och styrsystem, med Motala kommun som studieobjekt, Peter Ingesson, Motalas kommunchef, Therese Hjälmroth, controller vid Motala kommun och David Hallgren, strategikonsult på Hypergene. Robin Askelöf, marknadschef på Hypergene var seminariets moderator.

 

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00